DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR vergadert 6 à 7 keer per schooljaar.  Dit jaar is dat op 8-10-2019, 25-11-2019, 15-1-2020, 10-3-2020, 7-5-2020 en 16 juni 2020.
Die vergaderingen zijn openbaar, mocht u een vergadering willen bijwonen dan graag aanmelden bij min@sgdc.nl.
Tijdens die vergaderingen worden drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda vast. Er vindt vooroverleg plaats met de schoolleiding. Tijdens een gedeelte van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de schoolleiding aanwezig, in principe is dit de directeur.
Daar worden diverse agendapunten toegelicht, worden mededelingen gedaan  en vragen beantwoordt van de MR.  
De MR heeft instemmingsbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingsbevoegdheid uitsluitend voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel, ouders of leerlingen). Het gaat o.a. over de volgende onderwerpen:

• onderwijskundige doelstellingen
• schoolplan
• schoolgids
• arbeidsomstandigheden

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Het gaat o.a. over de volgende onderwerpen:

• lesrooster
• financieel beleid
• fusie
• onderwijskundige projecten
• schoolorganisatie
• beleid t.a.v. ontslag en aanstelling van personeel (inclusief schoolleiding)
• managementstatuut
• toelating en verwijdering van leerlingen
• vakantieregelingen
• verbouwingen en onderhoud

Op een aantal van deze onderwerpen kan een geleding van de MR bovendien instemmingbevoegdheid hebben.

Bezetting MR

In de MR van het ‘s Gravendreef College zijn acht zetels te verdelen: 
vier voor het personeel, twee voor ouders, twee voor leerlingen.

In het schooljaar 2019-2020 is de bezetting als volgt:

1.  M. Minderman   voorzitter (op) sgdc   min@sgdc.nl 
2. I. van Dam  lid (oop) sgdc ivd@sgdc.nl
3.  L. Oortman  lid (op) sgdc ort@sgdc.nl
4.  A. Bas  lid (op) sgdc  baa@sgdc.nl
5. Y. Wijnands  secretaris (op) gcl wnd@sgdc.nl
6.  S. Kurul  lid (op) gcl krl@sgdc.nl
7. P. Vijselaar  lid (ouder) sgdc p.vijselaar@gmail.com 
8. W. Weber  lid (ouder) sgdc webri@webri.nl
9. J. Goemans  lid (ouder) sgdc  harbourview232@hotmail.com
10.  J. van Harmelen  lid (op) sgdc  hrl@sgdc.nl
11.  Ife Rocha van Eck
Caitlin Oliver
 lid (leerling) gcl
 lid (leerling) gcl

12.  Britt de Borst
 Jacob Homan
 lid (leerling) sgdc
 lid (leerling) sgdc


De Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de school en praat mee over ontwikkelingen in en om de school. Tevens is de OR een klankbord voor de schoolleiding en docenten van de school. Als ouderraad willen wij een intermediair voor de ouders zijn, de ontwikkelingen op school kritisch volgen, eventuele problemen signaleren en oplossingen en suggesties aandragen. 

De ouderraad vergadert dit schooljaar met de schoolleiding op 24/9, 19/11 2019 en 7/1, 3/3, 14/4 en 16/6 2020. In het overleg met de schoolleiding van alles ter tafel wat er aan beleid op de school wordt ingevoerd. Ook de onderwerpen die de ouderraad zelf aandraagt, worden besproken. Vaste aandachtspunten zijn zaken die ook in de medezeggenschapsraad worden besproken. Daar wordt namelijk samen met leerlingen, ouders en een afvaardiging van het onderwijzend personeel, toekomstig beleid besproken en goedgekeurd.

Een greep uit de onderwerpen die jaarlijks besproken worden:
• De kwaliteitskaart
• het leerling tevredenheidonderzoek
• begroting en besteding van de ouderbijdrage
• verbetervoorstellen en diverse aandachtspunten

Contact

Of u nu vragen heeft over het werk van de ouderraad, of als u een onderwerp wilt aankaarten met betrekking tot bijvoorbeeld problemen tussen uw zoon of dochter en de school, dan kunt altijd contact opnemen met een vertegenwoordiging van de ouderraad ouderraad@sgdc.nl. Algemene vragen of opmerkingen die niet een directe reactie behoeven, kunt u richten aan de secretaris van de ouderraad.
In het geval van vragen met een gevoelig karakter zullen wij die uiteraard strikt vertrouwelijk behandelen. Mocht u daar prijs op stellen dan kan kunnen leden van de ouderraad in voorkomende gevallen ook een bemiddelende rol spelen. Het is in een dergelijk geval verstandig ook een telefoonnummer te vermelden zodat wij u persoonlijk kunnen benaderen.

Klassenouders

De school stelt contacten met de ouders zeer op prijs en wil graag horen wat de ouders bezighoudt. Klassenouders in brug 1en brug 2 kunnen de drempel die andere ouders misschien hebben om contact op te nemen met de school, de mentor of de afdelingsleider, enigszins verlagen.

Klassenouders kunnen voor taken ingeschakeld worden door de mentor of benaderd worden door ouders. Elke klas heeft bij voorkeur twee klassenouders. Zij fungeren als verlengstuk van de mentor in de communicatie naar de ouders bij het organiseren van groepsactiviteiten binnen en buiten de school. Actieve medewerking van andere ouders is dan ook zeer welkom.

GMR

Omdat onze scholen onderdeel zijn van de Scholengroep Spinoza, bestaat er ook een MR voor alle Spinozascholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke MR'en worden gekozen.