Ouderraad en MR

 

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de school en praat mee over ontwikkelingen in en om de school. Tevens is de OR een klankbord voor de schoolleiding en docenten van de school. Als ouderraad willen wij een intermediair voor de ouders zijn, de ontwikkelingen op school kritisch volgen, eventuele problemen signaleren en oplossingen en suggesties aandragen.  De ouderraad vergadert dit schooljaar met de schoolleiding op:

  • 18 september 2023 
  • 8 november 2023
  • 15 januari 2024
  • 21 maart 2024
  • 13 mei 2024
  • 6 juni 2024
In het overleg met de schoolleiding van alles ter tafel wat er aan beleid op de school wordt ingevoerd. Ook de onderwerpen die de ouderraad zelf aandraagt, worden besproken. Vaste aandachtspunten zijn zaken die ook in de medezeggenschapsraad worden besproken. Daar wordt namelijk samen met leerlingen, ouders en een afvaardiging van het onderwijzend personeel, toekomstig beleid besproken en goedgekeurd.

 Een greep uit de onderwerpen die jaarlijks besproken worden:
• De kwaliteitskaart
• het leerling tevredenheidsonderzoek
• begroting en besteding van de ouderbijdrage
• verbetervoorstellen en diverse aandachtspunten

 

Contact

Of u nu vragen heeft over het werk van de ouderraad, of als u een onderwerp wilt aankaarten met betrekking tot bijvoorbeeld problemen tussen uw zoon of dochter en de school, dan kunt altijd contact opnemen met een vertegenwoordiging van de ouderraad ouderraad@sgdc.nl.
Algemene vragen of opmerkingen die niet een directe reactie behoeven, kunt u richten aan de secretaris van de ouderraad.
In het geval van vragen met een gevoelig karakter zullen wij die uiteraard strikt vertrouwelijk behandelen. Mocht u daar prijs op stellen dan kan kunnen leden van de ouderraad in voorkomende gevallen ook een bemiddelende rol spelen. Het is in een dergelijk geval verstandig ook een telefoonnummer te vermelden zodat wij u persoonlijk kunnen benaderen.

MR

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR).
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor.
De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd.

De MR spreekt voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Het doel van het MR-werk is om te oordelen over het beleid van de schooldirectie en/of het college van bestuur. De MR heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is.  De MR vergadert 6 à 7 keer per schooljaar op dinsdagavond. Die vergaderingen zijn openbaar.
Tijdens die vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda vast.
Er vindt vooroverleg plaats met de schoolleiding. Tijdens een gedeelte van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de schoolleiding aanwezig. Zij lichten diverse agendapunten toe, doen mededelingen en beantwoorden vragen van de MR of deelraad.  

De MR heeft instemmingsbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingsbevoegdheid uitsluitend voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel, ouders of leerlingen).
Het gaat o.a. over de volgende onderwerpen:
• onderwijskundige doelstellingen
• schoolplan
• schoolgids
• arbeidsomstandigheden

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden.
Het gaat o.a. over de volgende onderwerpen:
• lesrooster
• financieel beleid
• fusie
• onderwijskundige projecten
• schoolorganisatie
• beleid t.a.v. ontslag en aanstelling van personeel (inclusief schoolleiding)
• managementstatuut
• toelating en verwijdering van leerlingen
• vakantieregelingen
• verbouwingen en onderhoud

Op een aantal van deze onderwerpen kan een geleding van de MR bovendien instemmingbevoegdheid hebben. GMR Omdat onze scholen onderdeel zijn van de Scholengroep Spinoza, bestaat er ook een MR voor alle Spinozascholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke MR'en worden gekozen.