Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Het verzorgen van goed onderwijs is een dure aangelegenheid. Het overgrote deel van deze kosten neemt de overheid voor haar rekening. Niet alle kosten van een school voor voortgezet onderwijs worden echter door het Rijk gesubsidieerd. Daarnaast worden al jaren de materiële kosten door het Rijk niet geïndexeerd. Toch willen we graag het aanbod van de school zo gevarieerd mogelijk houden. Daarom doen wij voor een beperkt deel van onze kosten een beroep op de ouders. We doen ons uiterste best deze vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De toelating tot de school, het reguliere onderwijs of de examens is vanzelfsprekend niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit de navolgende onderdelen:

 

Algemene bijdrage

Uit deze bijdrage worden de kosten betaald voor de volgende activiteiten:  
 

§  Sportactiviteiten en interscolaire toernooien      

§  Excursies, voorstellingen en tentoonstellingen      

§  Culturele activiteiten, schoolfeesten       

§  Een aanvangstegoed voor printen/kopiëren     

§  Open podium       

§  Diploma-uitreiking      

§  Collectieve ongevallenverzekering

Het algemene deel van de ouderbijdrage bedraagt € 95,- per leerling.
Alle bovengenoemde schoolzaken en bijzondere activiteiten worden door allen die bij onze school betrokken zijn als zeer waardevol ervaren. Zonder de algemene bijdrage zou een behoorlijke versobering moeten worden doorgevoerd in deze ‘extra’s’.

Kennismakingsdagen

Verschillende klassen hebben aan het begin van het schooljaar kennismakingsdagen in de vorm van meerdaagse excursies.
Voor meerdaagse excursies wordt een bijdrage gevraagd. In de schoolgids is de hoogte van dit bedrag terug te vinden.
Ook de betaling van deze bijdrage is vanzelfsprekend vrijwillig. 

Instemming oudergeleding

Voor de vaststelling of wijziging van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en voor de vaststelling of wijziging van de bestemming van die bijdrage is de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad nodig.

Boeken

Het bevoegd gezag stelt elk jaar gratis de voorgeschreven lesmaterialen ter beschikking. Daarvoor ontvangt de school een financiële bijdrage van het Rijk. De boeken moeten wel zelf besteld worden via de website van de firma Iddink. (www.iddink.nl)

Er zijn ook lesmaterialen, waarvoor de school geen rijksbijdrage ontvangt. Denk daarbij aan atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d..
Deze kunnen dan ook door de school niet gratis ter beschikking worden gesteld. Op www.iddink.nl zijn ook deze niet gratis leermiddelen gemakkelijk te bestellen. Deze faciliteit biedt de school slechts uit service overwegingen. Het staat ouders vanzelfsprekend vrij deze leermiddelen elders aan te schaffen. Leerlingen hebben echter ook deze leermiddelen nodig voor het onderwijs.