SCHOOLKOSTEN

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Het verzorgen van goed onderwijs is een dure aangelegenheid. Het overgrote deel van deze kosten neemt de overheid voor haar rekening. Niet alle kosten van een school voor voortgezet onderwijs worden echter door het Rijk gesubsidieerd. Daarnaast worden al jaren de materiële kosten door het Rijk niet geïndexeerd. Toch willen we graag het aanbod van de school zo gevarieerd mogelijk houden. Daarom doen wij voor een beperkt deel van onze kosten een beroep op de ouders. We doen ons uiterste best deze vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De toelating tot de school, het reguliere onderwijs of de examens is vanzelfsprekend niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit de navolgende onderdelen:

Algemene bijdrage

Uit deze bijdrage worden de kosten betaald voor de volgende activiteiten:   

  • Kosten informatievoorziening via internet (Magister)      
  • Open podium       
  • Sportactiviteiten en interscolaire toernooien      
  • Excursies, voorstellingen en tentoonstellingen      
  • Culturele activiteiten, schoolfeesten       
  • Een aanvangstegoed voor printen/kopiëren     
  • Diploma-uitreiking      
  • Collectieve ongevallenverzekering

Het algemene deel van de ouderbijdrage bedraagt €95,- per leerling. Alle bovengenoemde schoolzaken en bijzondere activiteiten worden door allen die bij onze school betrokken zijn als zeer waardevol ervaren. Zonder de algemene bijdrage zou een behoorlijke versobering moeten worden doorgevoerd in deze ‘extra’s’.

Kennismakingsdagen

Verschillende klassen hebben aan het begin van het schooljaar kennismakingsdagen in de vorm van meerdaagse excursies.

Voor deze excursies wordt de volgende bijdrage gevraagd: 

Brugklas : € 140.-
Klas 3     : € 175.-


Ook de betaling van deze bijdrage is vanzelfsprekend vrijwillig. 

Locker

Leerlingen wordt, ter voorkoming van diefstal of beschadiging van jassen, tassen, boeken etc., aangeraden gebruik te maken van een locker. Deze locker wordt door de school beschikbaar gesteld tegen betaling van een bijdrage van €12,50 per schooljaar. Voor leerlingen die geen gebruik maken van een locker, zijn in de gemeenschappelijk toegankelijke ruimten van de school kapstokken beschikbaar. Hoewel de school zich inspant diefstal of beschadiging van het eigendom van leerlingen te voorkomen, kan daarvoor minder goed worden gewaakt, wanneer geen locker wordt gebruikt.

Instemming oudergeleding

Voor de vaststelling of wijziging van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en voor de vaststelling of wijziging van de bestemming van die bijdrage is de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad nodig.

Boeken

Het bevoegd gezag stelt elk jaar gratis de voorgeschreven lesmaterialen ter beschikking. Daarvoor ontvangt de school een financiële bijdrage van het rijk. De boeken moeten wel zelf besteld worden via de website van de firma Iddink. (www.iddink.nl)

Tot behoud van de goede staat van de ter beschikking gestelde lesmaterialen, stelt de school het op prijs wanneer de ouders deelnemen aan de borgsom regeling van de school. De borg bedraagt €75,-. De deelname aan de borgsom regeling is niet verplicht. Ouders die niet deelnemen aan de borgsom regeling, zullen onvertraagd de bestelde lesmaterialen ontvangen. Indien de boeken aan het eind van het schooljaar beschadigd worden ingeleverd, stelt Iddink de hoogte van de schade vast. De schade dient aan de school betaald te worden.

Er zijn ook lesmaterialen, waarvoor de school geen rijksbijdrage ontvangt. Denk daarbij aan atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d.. Deze kunnen dan ook door de school niet gratis ter beschikking worden gesteld. Op www.iddink.nl zijn ook deze niet gratis leermiddelen gemakkelijk te bestellen.  Deze faciliteit biedt de school slechts uit service overwegingen. Het staat ouders vanzelfsprekend vrij  deze leermiddelen elders aan te schaffen. Leerlingen hebben echter ook deze leermiddelen nodig voor  het onderwijs.