PESTPROTOCOL

 

 

Motto: SPREKEN IS GOUD als pestgedrag wordt waargenomen.

Inleiding

Het antipestbeleid  is bedoeld om het gedrag van leerlingen onder elkaar en hun onderlinge verhoudingen in positieve zin te beïnvloeden. 
Wat de één als plagen bedoelt, ervaart de ander als pesten. ‘Plagen’ lijkt wel leuk om te doen, maar gepest worden is vreselijk.

Plagen

Pesten

-       Onschuldig

-       Speels

-       Aan elkaar gewaagd

-       Over en weer

-       Af en toe

-       Kort

-       Doelgericht/ bewust

-       Kwetsen/ krenken

-       Machtsverschil

-       (groep) tegen 1

-       Steeds opnieuw

-       Herhaald over een langere periode

 Uit onderzoek blijkt dat zo’n 380.000 leerlingen in Nederland slachtoffer zijn (geweest) van pestgedrag. Meer dan de helft van die slachtoffers praat niet over wat hun is overkomen. Niet op school, niet thuis. Ze zijn bang of ze schamen zich. Het hoeft dan ook geen betoog dat pesten voorkomt op alle scholen.
Pestgedrag blijkt schadelijk voor iedere betrokkene. Dus zowel voor de gepeste leerling als voor de pester. Het leven van de slachtoffers wordt nog jaren lang negatief beïnvloed door hun ‘pestverleden’. De notoire pesters blijken uit onderzoek vier keer zoveel kans te hebben om op een of andere manier in het criminele circuit terecht te komen.

Dit gegeven stelt de medewerkers van het ’s Gravendreef College voor de volgende uitdaging:

“Het onderwijs moet de gevoeligheid aanmoedigen voor de balans tussen vrijheid om je te kunnen uiten in een democratische samenleving en anderzijds het rekening houden met anderen, die door wat je zegt of doet gekwetst zouden kunnen worden.”

Beleid

Het beleid tegen pesten richt zich op vier terreinen:

• preventie 
• signalering 
• aanpak 
• nazorg


Preventie

Het ’s Gravendreef College is een veilige school. We nemen maatregelen om pesten te voorkomen.

De volgende maatregelen zijn genomen:

• Duidelijkheid in wat voor school wij willen zijn: de regels en afspraken zoals vermeld in de schoolgids laten geen ruimte voor pestgedrag

• Onze school heeft een antipestcoördinator. Karin de Winter (wik@sgdc.nl) is voor leerlingen, ouders en onderwijzend personeel een centraal meldpunt voor pesterijen tussen leerlingen in de schoolsituatie.  De antipestcoördinator ondersteunt de mentor bij preventie van pesten 
• Introductieactiviteiten in klas 1en de andere leerlagen hebben tot doel het klassengevoel te versterken en de verstandhouding binnen de groep te verbeteren 
• Het stimuleren van positieve groepsnormen met behulp van lessen Leefstijl in alle leerlagen

• Het bespreken van pesten en de gevolgen daarvan in alle leerlagen met hulp van afgestemde lessen, o.a. het lessenpakket rondom de film ”Spijt” en de lessen “its up to You” over digitaal pesten
• Bij de indeling van de klassen wordt zo mogelijk rekening gehouden met verzoeken van leerlingen en/of ouders/verzorgers
• In het kader van structurele begeleiding van individuele leerlingen en de klas als groep zijn mentoruren ingesteld
• Surveillance door personeelsleden in de pauzes

Signalering (als je ziet dat er gepest wordt ….)

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch sprake zijn van pesten. Elke medewerker binnen de school heeft tot taak attent te zijn op het zich voordoen van ongewenste situaties waarin sprake is van een slachtoffer of van ongelijke machtsverhoudingen. Hij of zij heeft de plicht in situaties van pesten handelend op te treden. Pesten kan door iedereen op school worden opgemerkt, maar ook door ouders thuis. Ook van leerlingen verwachten wij dat als zij pestgedrag signaleren, zij dat aan een docent melden. Dit is absoluut geen ‘klikken’!

We maken met elkaar de volgende afspraak:

Wie pesten signaleert, grijpt onmiddellijk in en meldt het voorval bij de mentor of schoolleiding of antipestcoördinator

Wij monitoren sociale veiligheid door het afnemen van het leerlingtevredenheidsonderzoek via kwaliteitsscholen en binnen welke termijn) Indien het onderzoek hier aanleiding voor geeft nemen wij maatregelen.

Aanpak (als er toch gepest wordt ….. )

In elke situatie waarin er sprake is van pesten, neemt de signalerende persoon maatregelen. Waar mogelijk is aangegeven van wie verwacht wordt dat hij actie onderneemt.
• Ingrijpen (alle betrokkenen)
• Melden bij mentor of de schoolleiding en/of de antipestcoördinator. Als het pesten als eerste gemeld wordt bij de antipestcoördinator, informeert zij de leerling en of zijn/haar ouders over de mogelijke oplossingen en brengt leerling en ouders in contact met de functionaris die een einde kan maken aan het pestgedrag

• De mentor of schoolleiding meldt het pesten bij de antipestcoördinator

• De antipestcoördinator communiceert over voortgang met alle betrokkenen en registreert acties en resultaat

• Docenten en overige personeelsleden indien nodig op de hoogte brengen (mentor en schoolleiding)

Het protocol bij pesterijen in 5 stappen:

1.    Gesprek met betrokken leerlingen, met name met de pester(s) en slachtoffer(s).

Het gesprek met de pester(s) heeft o.a. een waarschuwende functie. De afspraken over gewenste gedragsverbetering binnen gestelde termijn worden schriftelijk vastgelegd.

In het gesprek met het pestslachtoffer wordt doorverwijzing naar het intern zorgoverleg met als doel gesprekken om kennis en weerbaarheid te vergroten, besproken

Ouders van beide partijen worden geïnformeerd ( mentor of schoolleiding)

2.    De naleving van de gemaakte afspraken wordt gecontroleerd en bijgehouden door de mentor binnen een termijn van 4 weken, pestincidenten worden vastgelegd. Het pestslachtoffer wordt gestimuleerd tot melden in geval van herhaling (mentor of schoolleiding)

3.    Als het pestgedrag niet stopt, volgt na 4 weken een tweede gesprek met de pester(s) en ouders. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

De pester krijgt 4 weken de tijd om zijn gedrag aan te passen; tevens kan begeleiding worden ingezet om tot gedragsverandering te komen. Het intern zorgoverleg of de antipestcoördinator kunnen hierbij een rol spelen.

Indien nodig neemt de mentor maatregelen tot verbetering van de groepssfeer. Hij/zij kan daartoe omgangsregels opstellen in de klas (een “contract” of “antipestprotocol”). En in gesprek gaan met meelopers, zwijgende omstanders en verdedigers. (mentor, antipestcoördinator). Daarnaast worden er strafmaatregelen genomen tegen de pester(s) (schoolleiding)

De politie wordt geïnformeerd als er sprake is van strafbare feiten (schoolleiding)

4.    Als het pestgedrag na bovenstaande maatregelen niet stopt, wordt een tijdelijke schorsing opgelegd aan de pester. Tevens kan hulpverlening worden ingezet om tot gedragsverandering te komen( schoolleiding, intern zorgoverleg)

5.    Indien het pestgedrag aanhoudt na bovenstaande maatregelen, kan de school overgaan tot een definitieve verwijdering van de pester, hierbij volgt de school het “Protocol schorsing en verwijdering”

Nazorg (blijven volgen …..)

Na genomen maatregelen wordt contact gehouden met het pestslachtoffer door de mentor. Tevens wordt de groepssfeer en het naleven van het contract door de mentor en alle andere betrokken personeelsleden in de gaten gehouden.
Bij plaatsing in een volgend leerjaar (en soms in een andere groep) wordt de informatie doorgegeven aan de nieuwe mentor. Met de groepsindeling wordt bij voorkeur rekening gehouden met pestsituaties uit het verleden.
De 10 gouden regels vanuit het pestprotocol:

1. Je beoordeelt andere leerlingen niet op hun uiterlijk. 
2. Je sluit een andere leerling niet buiten van activiteiten. 
3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een andere leerling. 
4. Je scheldt een leerling niet uit en je verzint geen bijnamen. 
5. Je lacht een andere leerling niet uit en je roddelt niet over andere leerlingen. 
6. Je bedreigt niet en je doet elkaar geen pijn. 
7. Je accepteert een andere leerling zoals hij of zij is. 
8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen 
9. Als je zelf ruzie hebt, praat je het eerst uit en als dat niet lukt dan meld je dat bij de leraar of je mentor. 
10. Als je ziet dat een leerling gepest wordt, dan vertel je dat aan een leerkracht, je mentor, of de conciërge. Dat is geen klikken!