DE MENTOR

Alle klassen hebben wekelijks ingeroosterde mentoruren.

Daarin werkt de mentor aan: 
• groepsvorming 
• sociale, culturele en emotionele vorming 
• het bespreken van de studievorderingen en resultaten 
• de methode leefstijl 
• de studievaardigheden 
• problemen van de klas tijdens vakken of met docenten 
• maatschappelijk actuele onderwerpen 

De mentor is het belangrijkste contactpunt tussen school en leerling en ouders. Bij hem kunnen leerlingen en ouders altijd terecht met vragen, opmerkingen en problemen. 
De mentor kan zich in voorkomende gevallen laten ondersteunen door het intern zorgoverleg. Regelmatig overleggen de mentoren over de gang van zaken in hun klassen. In dit mentorenoverleg bespreken de mentoren het draaiboek m.b.t. de begeleidingsactiviteiten. Tijdens het mentorenoverleg wordt altijd de inhoud van de mentorlessen besproken en geëvalueerd.

De taken van een mentor omvatten de volgende gebieden:

Studieresultaten

• De mentor heeft inzicht in de studieresultaten van de leerlingen in zijn klas. Via het leerlingvolgsysteem Magister is inzicht te krijgen in de resultaten van alle vakken. 
• De mentor bereidt met de afdelingsmanager / coördinator de leerlingbespreking en eindrapportvergadering voor en leidt deze vergadering. Mentor en afdelingsmanager / coördinator maken vooraf een lijst over welke leerlingen gesproken gaat worden. Ook de klas als geheel kan besproken worden. 
• De mentor zorgt voor verslaglegging van de besprekingen en zorgt dat die wordt verspreid en in het dossier van de leerling terecht komt. 
• De mentor reikt de rapporten uit. 
• De mentor is voor de ouders het eerste aanspreekpunt m.b.t. de resultaten en spreekt ouders (en leerling) op de tafeltjesavonden.
• De mentor spreekt collega’s aan bij opvallende resultaten en informeert, indien nodig de afdelingsmanager en coördinator.

Absentie

• De mentor volgt de absentie- en verzuimgegevens en neemt zo nodig contact op met ouders. 
• De mentor meldt, na telefonisch contact met ouders, zorgwekkend en / of opvallend verzuim aan de afdelingsmanager en coördinator.

Dossieropbouw

• De mentor kent het leerlingdossier en verzamelt relevante gegevens van leerlingen.
• De mentor draagt aan het eind van het schooljaar intern de dossiers aan de nieuwe mentor.

Keuzebegeleiding

• De mentor voert het programma “keuzebegeleiding” dat samen met de decaan is ontwikkeld in de mentoruren uit.
• De mentor bereidt de leerlingen voor op de keuzes die medio februari gemaakt moeten worden. Voor 2 vmbo is dat een sectorkeuze, voor 3vmbo is dat een vakkenpakketkeuze, voor 3hv is dat een profielkeuze met vakkenpakket voor 4vmbo en 4 en 5 havo een keuze voor een vervolgopleiding.

Sociaal-emotionele begeleiding

• Voor de leerlingen is de mentor de eerst aanspreekbare persoon wanneer er problemen zijn. De mentor kan doorverwijzen naar de afdelingsmanager en coördinator of zorgcoördinator (dit laatste altijd met toestemming van ouders).
• De mentor zorgt voor een goede introductie van nieuwe leerlingen in zijn klas. 
• De mentor is verantwoordelijk voor de uitvoer van een eventueel plan van aanpak.

Overleggen / informeren

• De mentor informeert de teamleider, docenten en onderwijsondersteunend personeel over relevante informatie over zijn/haar leerlingen. 
• De mentor zorgt d.m.v. regelmatig e-mailcontact dat de ouders van belangrijke zaken op de hoogte zijn.
• De mentor zorgt voor een kort, geschreven commentaar op het rapport van elke leerling.