ABSENTIE EN BIJZONDER VERLOF

 

ABSENTIE

Leerlingen die afwezig zijn tijdens schooltijden vallen onder verzuim.

Verzuim is geoorloofd in geval van overmacht, indien een leerling ziek is of een verplichting heeft die onmogelijk op een ander moment kon plaatsvinden. Denk hierbij aan bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist of ziekenhuis.

Het afleggen van een (theoretisch) rijexamen moet buiten schooltijden plaatsvinden.

Verzuim is ongeoorloofd indien een leerling afwezig is zonder goede reden. Denk hierbij aan verslapen en spijbelen. Ook te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim.

Indien vooraf bekend is dat de leerling niet op school aanwezig is, moeten ouders de school informeren. Dit kan door te mailen naar verzuim@sgdc.nl. Indien het zeer kort tijd voor de lessen is, kan er met de school gebeld worden.

Toestemming om vanwege een andere reden niet aanwezig te zijn moet vooraf aangevraagd worden bij de afdelingsmanager van de betreffende afdeling. Bij eventuele twijfel wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Bij ongeoorloofd verzuim hanteren wij de volgende maatregelen:

Indien een leerling 3x te laat is, moet de leerling zich in de ochtend om 08.10 uur op school melden. Indien een leerling één lesuur of meer ongeoorloofd verzuimt, dan moet hij/zij dat in de middag dubbel inhalen.

Bij een vaker voorkomend ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. De school neemt dan passende maatregelen.

Leerplicht 

Spijbelen, vaak te laat komen of buiten de schoolvakanties op reis gaan, wordt niet toegestaan. De school meldt leerlingen die afwezig zijn bij de leerplichtambtenaren van de betreffende gemeente. Deze nemen contact op met ouders en/of leerlingen en maken een afspraak om samen te kijken naar de oorzaken van het spijbelen en een oplossing te zoeken.

De school registreert alle verzuim. Het verzuim per leerling is te zien in Magister.

De school hanteert in samenwerking met leerplicht de zogenaamde ‘3 – 6 – 9 – 12’-regel.

Dat houdt het volgende in:
 bij 3x te laat moet een leerling in de ochtend terugkomen;
 bij 6x te laat moet een leerling in de ochtend terugkomen en wordt een brief naar ouders gestuurd waarin staat dat hun zoon/dochter al 6x te laat was en dat dit wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Ouders wordt verzocht om met hun kind te praten om dit te doen stoppen. Ook wordt gewaarschuwd dat als het te laat komen aanhoudt, wij melding moeten doen bij leerplicht;
 bij 9x te laat moet een leerling in de ochtend terugkomen en doen wij melding bij leerplicht. In het algemeen stuurt leerplicht een waarschuwingsbrief naar de ouders;
 bij 12x te laat moet een leerling in de ochtend terugkomen en sturen wij opnieuw een melding. Leerplicht roept de ouders en leerling dan op en vaak volgt dan een verwijzing naar HALT.

Voor de echte volhouders volgt daarna uiteraard weer een melding en dan zullen ouders een proces-verbaal krijgen.

Wat betreft de melding aan LEERPLICHT telt het “te laat” komen voor een heel schooljaar. Wat betreft "in de ochtend melden" telt het per periode.

BIJZONDER VERLOF (Klik hier voor meer informatie van OCW)

Volgens de Leerplichtwet moet uw kind op vaste tijden naar school. In bijzondere gevallen kan uw kind onder schooltijd vrij krijgen.

1.   Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid voor
verlof. Volgens de Leerplichtwet moet een verlofaanvraag op religieuze gronden worden beschouwd als een mededeling van de
ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school. Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van verlof door de directeur of leerplichtambtenaar. Een mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat. Dit geldt alleen voor religieuze feestdagen. De richtlijn hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

2.    Op vakantie onder schooltijd

Wilt u onder schooltijd op vakantie? Dat kan alleen als u of uw partner een beroep heeft waardoor uw kind niet tijdens de schoolvakantie op vakantie kan gaan. Het moet gaan om een beroep waarbij u juist in de (zomer-)vakantie het grootste deel van uw inkomen verdient. De directeur van de school mag uw kind dan 1 keer per jaar vrij geven, zodat u toch samen op vakantie kunt gaan. 
Voeg bij uw aanvraag een verklaring van uw werkgever toe. Daarin moet staan welk beroep u heeft en wanneer u verlof heeft. Verder moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

• Dien uw aanvraag ten minste 8 weken van te voren in bij de directeur van de school. Dit in verband met een eventuele bezwaarprocedure. 
• Het verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen. 
• Het verlof mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar zijn.

Wordt iemand van het gezin ziek tijdens de vakantie en bent u daardoor niet op tijd terug? Dan is het belangrijk om een verklaring van de dokter uit het vakantieland mee te nemen. Daarin moet staan om welke ziekte het gaat en hoe ernstig het is. Zo voorkomt u misverstanden.

3.    Verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'

Bij sommige andere omstandigheden kunt u ook verlof aanvragen. Denk aan: 
• een verhuizing van het gezin 
• het bijwonen van een huwelijk van iemand in de directe omgeving 
• ernstige ziekte van iemand in de directe omgeving 
• overlijden van iemand in de directe omgeving 
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van iemand in de directe omgeving 

Bij de volgende situaties kunt u geen verlof aanvragen: 


• familiebezoek in het buitenland 
• vakantie in een goedkope periode 
• vakantie onder schooltijd omdat u geen andere datum meer kunt boeken 
• een als prijs gewonnen vakantie 
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan 
• eerder vertrek of latere terugkeer door (verkeers-)drukte 
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
• verlof om mee te doen aan sportieve of culturele evenementen buiten school

Een aanvraag voor verlof voor 'andere gewichtige omstandigheden' moet u zo snel mogelijk bij de directeur van de school indienen. Het liefst 1 maand van te voren. Download hier het aanvraagformulier.